Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực Quảng Trị

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 ĐL Khe Sanh AxT5 TĐQT 06:00 17:00 NPMU kéo dây giao chéo khoảng cột 4-5 nhánh rẽ TL-TĐ
13/06/2021 ĐL Khe Sanh TBA Nông lâm Quảng Trị 06:00 17:00 NPMU kéo dây giao chéo khoảng cột 4-5 nhánh rẽ TL-TĐ
13/06/2021 ĐL Khe Sanh TBA Tà Đủ - Tân Hợp. 06:30 17:30 Kéo dây phân pha khoảng néo VT03-04/NR TĐ Quảng Trị thuộc ĐZ 171/Đông Hà 220 - 172/NMTĐ Quảng Trị, cáp quang 01-09/NR TĐQT
13/06/2021 ĐL Khe Sanh TBA Làng Cát 06:30 17:30 Kéo dây phân pha khoảng néo VT03-04/NR TĐ Quảng Trị thuộc ĐZ 171/Đông Hà 220 - 172/NMTĐ Quảng Trị, cáp quang 01-09/NR TĐQT
13/06/2021 ĐL Khe Sanh TBA Lương Lễ 2 06:30 17:30 Kéo dây phân pha khoảng néo VT03-04/NR TĐ Quảng Trị thuộc ĐZ 171/Đông Hà 220 - 172/NMTĐ Quảng Trị, cáp quang 01-09/NR TĐQT
13/06/2021 ĐL Khe Sanh TBA Lương Lễ 3 06:30 17:30 Kéo dây phân pha khoảng néo VT03-04/NR TĐ Quảng Trị thuộc ĐZ 171/Đông Hà 220 - 172/NMTĐ Quảng Trị, cáp quang 01-09/NR TĐQT
13/06/2021 ĐL Khe Sanh TBA Lương Lễ 06:30 17:30 Kéo dây phân pha khoảng néo VT03-04/NR TĐ Quảng Trị thuộc ĐZ 171/Đông Hà 220 - 172/NMTĐ Quảng Trị, cáp quang 01-09/NR TĐQT
13/06/2021 ĐL Khe Sanh TBA Đội KS Hải Quan 06:30 17:30 Kéo dây phân pha khoảng néo VT03-04/NR TĐ Quảng Trị thuộc ĐZ 171/Đông Hà 220 - 172/NMTĐ Quảng Trị, cáp quang 01-09/NR TĐQT
13/06/2021 ĐL Khe Sanh TBA Liên Ngành (L Lễ) 06:30 17:30 Kéo dây phân pha khoảng néo VT03-04/NR TĐ Quảng Trị thuộc ĐZ 171/Đông Hà 220 - 172/NMTĐ Quảng Trị, cáp quang 01-09/NR TĐQT
13/06/2021 ĐL Khe Sanh TBA Mắc Ca 1 06:30 17:30 Kéo dây phân pha khoảng néo VT03-04/NR TĐ Quảng Trị thuộc ĐZ 171/Đông Hà 220 - 172/NMTĐ Quảng Trị, cáp quang 01-09/NR TĐQT
13/06/2021 ĐL Khe Sanh TBA Mỏ Đá 2 06:30 17:30 Kéo dây phân pha khoảng néo VT03-04/NR TĐ Quảng Trị thuộc ĐZ 171/Đông Hà 220 - 172/NMTĐ Quảng Trị, cáp quang 01-09/NR TĐQT
13/06/2021 ĐL Khe Sanh TBA T16 - TLTĐ 06:30 17:30 Kéo dây phân pha khoảng néo VT03-04/NR TĐ Quảng Trị thuộc ĐZ 171/Đông Hà 220 - 172/NMTĐ Quảng Trị, cáp quang 01-09/NR TĐQT
13/06/2021 ĐL Khe Sanh Tự dùng NMTĐ Hạ Rào Quán 06:30 17:30 Kéo dây phân pha khoảng néo VT03-04/NR TĐ Quảng Trị thuộc ĐZ 171/Đông Hà 220 - 172/NMTĐ Quảng Trị, cáp quang 01-09/NR TĐQT
13/06/2021 ĐL ĐaKrông TBA Mai Hoàng - mỏ đá 07:00 17:00 Kéo dây phân pha + DCQ khoảng néo VT141 - 142 ĐZ 110kV 172 Đông Hà 220 – 172/NMTĐ Đakrông 2
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA Di dân lòng hồ 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA Gio Hoà 1 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA Gio Hoà 2 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ Bảng Sơn 3 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA Gio Hoà 3 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ Bảng Sơn 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA Hà Thanh 1 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ Cam Chính 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA Hải Thái 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ Đồng Lai 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA Hà Thanh 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ Định Sơn 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA Khe Me 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ Hoàn Cát 3 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA Lạc Sơn 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ Hà Tranh 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA Nam Tây 2 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ Minh Hương 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA Nông Trường 74 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ Mai Lộc 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA NT Cồn Tiên 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ Nghĩa Phong 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA Nam Tây 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ Phương An 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA Phú Ân 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ Phường Cội 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA T1 (Hải Tân) 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ Phan Xá 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA T2 (Hải Ba) 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ Quật Xá (cùa) 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA Thôn 3A 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ Tân An 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA T4(Xuân Tây) 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ Trộ Đó 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA T5 (Thiện Đức) 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ Thành Nam 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA Thôn 6B Hải Thái 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ Tân Sơn 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA T6 (Thành An) 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ NMCB mủ cao su Cam Lộ-T1 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA Thôn 7B 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ NMCB mủ cao su Cam Lộ_T2 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA T7 (Hải Lam) 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ Hoàn Cát 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh Trung An 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ Trường bắn BCH Quân sự Tỉnh 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA Thôn 3B 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ Trạm D5 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA Tiến Hoà 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ TDC Cùa 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA Trảng Rộng 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ Tiến Thành 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA Uỷ ban Gio Sơn 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 Điện lực Cam Lộ Vương Tây Sơn 07:25 09:25  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA UB Hải Thái 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 ĐL Triệu Phong TBA Trung Long Triệu Ái 06:36 08:41  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA UB Linh Hải 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 ĐL Triệu Phong TBA Ái Tử 2 ( Triệu Ái) 06:36 08:41  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA Vùng Sông Ngân 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 ĐL Triệu Phong TBA Ái Tử 3 06:36 08:41  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA Bơm nước Quán Ngang 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 ĐL Triệu Phong Ái Tử 4 06:36 08:41  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA NH Nam Đông 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 ĐL Triệu Phong TBA Hồ Chứa Ái Tử 06:36 08:41  
13/06/2021 ĐL Gio Linh TBA Trang trại Nam Đông 12:24 12:24 MC 472/05 Hà Thanh nhảy quá dòng pha BC; 528/524A; F79 thành công; Mưa kèm giông sét
13/06/2021 ĐL Triệu Phong TBA Kiên Phước (Triệu Ái) 06:36 08:41  
13/06/2021 ĐL Triệu Phong TBA Nại Hiệp 06:36 08:41  
13/06/2021 ĐL Triệu Phong Triệu Phong 4 06:36 08:41  
13/06/2021 ĐL Triệu Phong TBA Tây Triệu Phong 2( Triệu Ái) 06:36 08:41  
13/06/2021 ĐL Triệu Phong TBA Tây Triệu Phong 3 ( Ái Tử ) 06:36 08:41  
13/06/2021 ĐL Triệu Phong TBA Tây Triệu Phong ( Triệu Ái) 06:36 08:41  
13/06/2021 ĐL Triệu Phong TBA BTS Trại Giam Nghĩa An 2 06:36 08:41  
13/06/2021 ĐL Triệu Phong TBA Thi công cầu 579 06:36 08:41  
13/06/2021 ĐL Triệu Phong TBA Trại Giam Nghĩa An 06:36 08:41  
13/06/2021 ĐL Triệu Phong Trạm Toàn Thắng 06:36 08:41  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng Cầu Trắng 1 - TXQT 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng Cầu Trắng 2 - TXQT 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng TBA Đại An Khê 2 - Hải Thượng 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng Gốm - TXQT 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng TBA K4 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng TBA Long Hưng 3 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng Lý Thường Kiệt - TXQT 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng TBA La Vang 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng Phú Hưng 1 - Hải Phú 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng Phú Hưng 2 - Hải Phú 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng Phú Hưng 3 - Hải Phú 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng TBA Phú Hưng 4 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng Phú Lệ 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng TBA Phú Thượng 2 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng Phú Thượng 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng Tái Định Cư Hải Phú 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng Thạch Hãn - TXQT 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng Thống Nhất - TXQT 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng TBA Trần Phú 2 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng TBA Trần Thị Tâm 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng TBA Điện mặt trời mái nhà 979 Quảng Trị 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng Chi cục Thuế - TXQT 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng Cộng Đoàn La Vang 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng TBA Gỗ Hoàng Anh 2 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng Ga Quảng Trị 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng TBA Hoàng Phú 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng Lâm nghiệp Triệu Hải 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng T2 NT La Vang 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng T1 NT La Vang 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng T2 TĐC Hải Phú 07:29 09:40  
13/06/2021 ĐL Hải Lăng TBA trang trại chăn nuôi 07:29 09:40  
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ Thiên Ân Phát 06:45 17:30 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Đội Hotline tách, đấu lèo Hotline vị trí 435 trục chính ĐZ 22kV XT 473 ĐHA đi Cam Thành - Đội QLVH LĐCT Quảng Trị kết hợp di dời cột vị trí 408 trục chính XT 473 ĐHA; xử lý tiếp xúc DCL 473-7/417 Tân Tường; - - Điện lực Cam Lộ kết hợp di dời cột vị trí 414 trục chính XT 473 ĐHA, đấu nối ĐZ22kV và TBA cấp điện Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành.
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ Vinadco-T2 06:45 17:30 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Đội Hotline tách, đấu lèo Hotline vị trí 435 trục chính ĐZ 22kV XT 473 ĐHA đi Cam Thành - Đội QLVH LĐCT Quảng Trị kết hợp di dời cột vị trí 408 trục chính XT 473 ĐHA; xử lý tiếp xúc DCL 473-7/417 Tân Tường; - - Điện lực Cam Lộ kết hợp di dời cột vị trí 414 trục chính XT 473 ĐHA, đấu nối ĐZ22kV và TBA cấp điện Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành.
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ VINADCO 06:45 17:30 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Đội Hotline tách, đấu lèo Hotline vị trí 435 trục chính ĐZ 22kV XT 473 ĐHA đi Cam Thành - Đội QLVH LĐCT Quảng Trị kết hợp di dời cột vị trí 408 trục chính XT 473 ĐHA; xử lý tiếp xúc DCL 473-7/417 Tân Tường; - - Điện lực Cam Lộ kết hợp di dời cột vị trí 414 trục chính XT 473 ĐHA, đấu nối ĐZ22kV và TBA cấp điện Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành.
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ Thượng Lâm 3 07:15 17:00 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành đảm bảo khoảng cách an toàn qua khuôn viên của Nhà máy gỗ Tiến Phong.
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ Bê tông nhựa Việt Ren 07:15 17:00 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành đảm bảo khoảng cách an toàn qua khuôn viên của Nhà máy gỗ Tiến Phong.
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ Bắc Nguyên 2 07:15 17:00 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành đảm bảo khoảng cách an toàn qua khuôn viên của Nhà máy gỗ Tiến Phong.
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ BTN Hoàng Nguyên 07:15 17:00 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành đảm bảo khoảng cách an toàn qua khuôn viên của Nhà máy gỗ Tiến Phong.
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ Cao Nguyên 2 07:15 17:00 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành đảm bảo khoảng cách an toàn qua khuôn viên của Nhà máy gỗ Tiến Phong.
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ Đầu Mầu 07:15 17:00 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành đảm bảo khoảng cách an toàn qua khuôn viên của Nhà máy gỗ Tiến Phong.
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ Giải pháp năng lượng 07:15 17:00 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành đảm bảo khoảng cách an toàn qua khuôn viên của Nhà máy gỗ Tiến Phong.
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ Hải Nguyên 2 07:15 17:00 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành đảm bảo khoảng cách an toàn qua khuôn viên của Nhà máy gỗ Tiến Phong.
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ Lữ đoàn công binh 414 07:15 17:00 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành đảm bảo khoảng cách an toàn qua khuôn viên của Nhà máy gỗ Tiến Phong.
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ BTN Mạnh Linh 07:15 17:00 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành đảm bảo khoảng cách an toàn qua khuôn viên của Nhà máy gỗ Tiến Phong.
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ Năng lượng sạch Quảng Trị 07:15 17:00 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành đảm bảo khoảng cách an toàn qua khuôn viên của Nhà máy gỗ Tiến Phong.
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ NTEK 3 07:15 17:00 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành đảm bảo khoảng cách an toàn qua khuôn viên của Nhà máy gỗ Tiến Phong.
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ NTEK 4 07:15 17:00 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành đảm bảo khoảng cách an toàn qua khuôn viên của Nhà máy gỗ Tiến Phong.
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ Quang Minh 07:15 17:00 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành đảm bảo khoảng cách an toàn qua khuôn viên của Nhà máy gỗ Tiến Phong.
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ Tân Hưng 1 07:15 17:00 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành đảm bảo khoảng cách an toàn qua khuôn viên của Nhà máy gỗ Tiến Phong.
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ Tân Hưng 2 07:15 17:00 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành đảm bảo khoảng cách an toàn qua khuôn viên của Nhà máy gỗ Tiến Phong.
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ Tây Nguyên 2 07:15 17:00 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành đảm bảo khoảng cách an toàn qua khuôn viên của Nhà máy gỗ Tiến Phong.
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ XN Đá 3 07:15 17:00 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành đảm bảo khoảng cách an toàn qua khuôn viên của Nhà máy gỗ Tiến Phong.
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ XN Đá 4 07:15 17:00 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành đảm bảo khoảng cách an toàn qua khuôn viên của Nhà máy gỗ Tiến Phong.
14/06/2021 Điện lực Thành Cổ TBA Làng Nghề Thượng Trạch 07:00 11:00 Xử lý hành lang theo đề nghị UBND xã Triệu Sơn; ĐLTC kết hợp XLTX và xử lý khóa néo cuối ĐZ 22kV rẽ Thượng An
14/06/2021 Điện lực Thành Cổ TBA Thượng An (Sinh Thái)-Triệu Sơn 07:00 11:00 Xử lý hành lang theo đề nghị UBND xã Triệu Sơn; ĐLTC kết hợp XLTX và xử lý khóa néo cuối ĐZ 22kV rẽ Thượng An
14/06/2021 ĐL Khe Sanh TBA Bến xe Khe Sanh 1 16:00 17:00 Đấu lèo VT 22 đường dây 35SanhXT 371 trạm 110kV Khe Sanh
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ Tân Trang 06:00 18:15 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Đội Hotline tách, đấu lèo Hotline vị trí 151/266 ĐZ 22kV MVLL KVTT Cam Lộ– XT 478 ĐHA.
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ CCN Cam Thành 06:45 17:30 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Đội Hotline tách, đấu lèo Hotline vị trí 435 trục chính ĐZ 22kV XT 473 ĐHA đi Cam Thành - Đội QLVH LĐCT Quảng Trị kết hợp di dời cột vị trí 408 trục chính XT 473 ĐHA; xử lý tiếp xúc DCL 473-7/417 Tân Tường; - - Điện lực Cam Lộ kết hợp di dời cột vị trí 414 trục chính XT 473 ĐHA, đấu nối ĐZ22kV và TBA cấp điện Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành.
14/06/2021 Điện lực Cam Lộ Hiếu Anh 06:45 17:30 - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; - Đội Hotline tách, đấu lèo Hotline vị trí 435 trục chính ĐZ 22kV XT 473 ĐHA đi Cam Thành - Đội QLVH LĐCT Quảng Trị kết hợp di dời cột vị trí 408 trục chính XT 473 ĐHA; xử lý tiếp xúc DCL 473-7/417 Tân Tường; - - Điện lực Cam Lộ kết hợp di dời cột vị trí 414 trục chính XT 473 ĐHA, đấu nối ĐZ22kV và TBA cấp điện Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành.