Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực Quảng Nam

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 2 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 3 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 4 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 5 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 6 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 7 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 8 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện Lực Núi Thành Thanh Long 1 16:16 18:16  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Bơm 327 Tam Lộc 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện Lực Núi Thành Tam Quang 4 17:30 19:00 ĐLNT cắt điện MC Biển Rạng để thay thế MBA Thanh Long 1 bảo dưỡng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Bơm Tam Lộc 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện Lực Núi Thành Thanh Long 1 17:30 19:00 ĐLNT cắt điện MC Biển Rạng để thay thế MBA Thanh Long 1 bảo dưỡng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Tam Lộc 9 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện Lực Núi Thành Sông Thu ReSort T1 17:30 19:00 ĐLNT cắt điện MC Biển Rạng để thay thế MBA Thanh Long 1 bảo dưỡng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Tam Lộc 10 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện Lực Núi Thành Hòa Thắng T2 17:30 19:00 ĐLNT cắt điện MC Biển Rạng để thay thế MBA Thanh Long 1 bảo dưỡng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 11 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện Lực Núi Thành SÔNG THU RESOT T2 17:30 19:00 ĐLNT cắt điện MC Biển Rạng để thay thế MBA Thanh Long 1 bảo dưỡng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 1 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện Lực Núi Thành KDL Sinh Thái 17:30 19:00 ĐLNT cắt điện MC Biển Rạng để thay thế MBA Thanh Long 1 bảo dưỡng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 2 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện Lực Núi Thành Bãi Rạng 17:30 19:00 ĐLNT cắt điện MC Biển Rạng để thay thế MBA Thanh Long 1 bảo dưỡng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 3 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 4 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 5 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 6 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 7 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 8 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 9 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 10 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 11 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 1 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 4 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 6 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 7 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 9 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 11 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 13 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Bưu cục Quán Gò 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Kỳ Nam_Tam Lộc_NLMT 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Kỳ Hưng_Tam Lộc_NLMT 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Sâm Sâm-Tam Lộc 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA 138_Tam Lộc_NLMT 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Viên Ngọc Xanh_NLMT 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Mặt Trời Xanh_NLMT 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Nhà máy nước Tam phước 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Cầu máng 1 - Kênh Phú Ninh 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TTHL E885 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Đội 4 - Bình An 1 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Đội 8 - Bình An 2 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước An Thành 1 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước AN THÀNH 2 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Bình An 3 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Gò Khan - Bình Quế 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 8 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 10 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 1 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 2 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 3 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 4 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 5 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 6 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 7 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 8 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Bơm 327 Tam Lộc 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Bơm Tam Lộc 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Tam Lộc 9 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Tam Lộc 10 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 11 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 1 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 2 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 3 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 4 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 5 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 6 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 7 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 8 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 9 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 10 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 11 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 1 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 4 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 6 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 7 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 9 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 11 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 13 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Bưu cục Quán Gò 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Kỳ Nam_Tam Lộc_NLMT 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Kỳ Hưng_Tam Lộc_NLMT 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Sâm Sâm-Tam Lộc 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA 138_Tam Lộc_NLMT 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Viên Ngọc Xanh_NLMT 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Mặt Trời Xanh_NLMT 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Nhà máy nước Tam phước 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Cầu máng 1 - Kênh Phú Ninh 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TTHL E885 09:20 09:30 cắt MC Tam Vinh xử lý điểm mất an toàn nghiêm trọng
13/06/2021 Điện lực Điện Bàn Hợp chất APEC 07:00 11:00 Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ TBA HC APEC XT 474E153
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Đội 4 - Bình An 1 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Đội 8 - Bình An 2 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước An Thành 1 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước AN THÀNH 2 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Bình An 3 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Gò Khan - Bình Quế 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 8 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 10 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 1 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 2 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 3 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 4 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 5 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 6 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 7 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 8 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Bơm 327 Tam Lộc 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Bơm Tam Lộc 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Tam Lộc 9 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Tam Lộc 10 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 11 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 1 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 2 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 3 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 4 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 5 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 6 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 7 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 8 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 9 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 10 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Thành 11 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 1 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 4 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 6 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 7 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 9 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 11 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 13 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Bưu cục Quán Gò 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Kỳ Nam_Tam Lộc_NLMT 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Kỳ Hưng_Tam Lộc_NLMT 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Sâm Sâm-Tam Lộc 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA 138_Tam Lộc_NLMT 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Viên Ngọc Xanh_NLMT 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Mặt Trời Xanh_NLMT 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Nhà máy nước Tam phước 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Cầu máng 1 - Kênh Phú Ninh 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TTHL E885 08:20 10:28  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Đội 4 - Bình An 1 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Đội 8 - Bình An 2 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước An Thành 1 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước AN THÀNH 2 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Bình An 3 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước TBA Gò Khan - Bình Quế 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 8 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Vinh 10 09:00 11:04  
13/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tam Lộc 1 09:00 11:04  
14/06/2021 Điện lực Tam Kỳ An Phú 2 05:00 11:00 Điện lực Tam Kỳ thay MBA chất lượng thấp, thay cáp tổng, thay TI, thay Apt, thay dây chảy, khò cách điện bọc thanh cái, bổ sung CSV và cải tạo dây nối đất sau TLV theo CV 3703 TBA An Phú 2
14/06/2021 Điện Lực Núi Thành An Tân 4. 06:00 12:00 Công ty TNHH MTV XD Vương Phúc hỗ trợ Điên lực Núi Thành đấu đường dây hạ thế sau TBA An Tân 4 XT 478E154 (SCL 2021) kết hợp TNĐK
14/06/2021 Điện Lực Núi Thành Tam Xuân 2-3 (Phú Đông 3.) 06:00 12:00 Điên lực Núi Thành đấu đường dây hạ thế sau TBA Tam Xuân 2-3 XT 476E15 (SCL 2021) kết hợp TNĐK
14/06/2021 Điện lực Duy Xuyên Vũng Dinh 04:00 15:00 - Điện lực Duy Xuyên hỗ trợ UB Xã Điện Phong xử lý mất an toàn theo kiến nghị của địa phương - XNSC-TN (CPSC) đăng ký công tác SCL ĐZ 22 kV nhánh rẽ Vũng Dinh XT 476E158 - Điện lực Duy Xuyên đăng ký công tác thay MBA Vũng Dinh, TNĐK TBA phụ tải
14/06/2021 Điện lực Duy Xuyên Tây An 04:00 15:00 - Điện lực Duy Xuyên hỗ trợ UB Xã Điện Phong xử lý mất an toàn theo kiến nghị của địa phương - XNSC-TN (CPSC) đăng ký công tác SCL ĐZ 22 kV nhánh rẽ Vũng Dinh XT 476E158 - Điện lực Duy Xuyên đăng ký công tác thay MBA Vũng Dinh, TNĐK TBA phụ tải
14/06/2021 Điện lực Duy Xuyên Hoà An 04:00 15:00 - Điện lực Duy Xuyên hỗ trợ UB Xã Điện Phong xử lý mất an toàn theo kiến nghị của địa phương - XNSC-TN (CPSC) đăng ký công tác SCL ĐZ 22 kV nhánh rẽ Vũng Dinh XT 476E158 - Điện lực Duy Xuyên đăng ký công tác thay MBA Vũng Dinh, TNĐK TBA phụ tải
14/06/2021 Điện lực Duy Xuyên Đội 7 Duy Phước 05:30 11:00 - Điện lực Duy Xuyên hỗ trợ UB Xã Duy Phước xử lý mất an toàn theo kiến nghị của địa phương - Điện lực Duy Xuyên đăng ký hoàn thiện công tác SCL ĐZ 0.4 kV TBA Đội 7 Duy Phước: thay dây dẫn trần bằng dây bọc và các phụ kiện đi kèm
14/06/2021 Điện lực Duy Xuyên Đội 8 Duy Phước 05:30 11:00 - Điện lực Duy Xuyên hỗ trợ UB Xã Duy Phước xử lý mất an toàn theo kiến nghị của địa phương - Điện lực Duy Xuyên đăng ký hoàn thiện công tác SCL ĐZ 0.4 kV TBA Đội 7 Duy Phước: thay dây dẫn trần bằng dây bọc và các phụ kiện đi kèm
14/06/2021 Điện lực Điện Bàn Đức Ký 06:00 11:00 Điện lực Điện Bàn thực hiện thay tủ điện, TLV TBA Đức Ký (SCL 2021)
14/06/2021 Điện lực Điện Bàn Quang Nguyễn 07:30 09:30 Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ TBA Quang Nguyễn
14/06/2021 Điện lực Điện Bàn Quang Nguyễn 14:00 16:30 Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ TBA Quang Nguyễn XT 482E153